ഖുതുബുസ്സമാന്‍ 


ലക്ഷക്കണക്കിനു വരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെതേടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അനേകായിരങ്ങള്‍ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു.....

മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ അധമ വിചാരങ്ങളേയും ദുഷ്ട ചിന്തകളേയും വിപാടനം ചെയ്തു സമാധാന പൂര്‍ണമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പുഞ്ചിരി തൂകി മരണം വരിക്കാനും പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു.....പ്രപഞ്ച നാഥനെ തേടി കാടുകളും മലകളും താണ്ടി....ആത്മീയ സരണികളില്‍ അധ്യാത്മിക ഗുരുവര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തില്‍...
കടു കടുത്ത ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍.....പൗര്‍ണമി പ്രഭയായി കാലത്തെ നയിച്ചു.....ഖാദിരിയ്യ ത്വരീഖത്തിന്റെ സമകാലിക നായകന്‍......
അണ മുറിയാത്ത തൗഹീദിന്റെ മധുര മന്ത്രങ്ങള്‍ ജീവന്റെ ഓരോ തുടിപ്പുകളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വഴി പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയാനും ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളില്‍ ഊളിയിടാനും പരമാനന്ദത്തിന്റെ പറുദീസകളില്‍ പരിലസിക്കാനുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുകയായിരുന്നു......

اللغة Language

JEELANI LIVE

SUFI WORLD

a

CONTACT US

Members

Visitors

 

المهاجرين


بنو هاشم

 1. محمد بن عبد الله
 2. حمزة بن عبد المطلب
 3. علي بن أبي طالب
 4. زيد بن حارثة (مولى رسول الله )
 5. أنسة (مولى رسول الله )
 6. أبو كبشة (مولى رسول الله  )
 7. أبو مرثد كناز بن حصن الغنوي
 8. مرثد بن أبي مرثد الغنوي

بنو المطلب بن عبد مناف

 1. عبيدة بن الحارث
 2. الطفيل بن الحارث بن المطلب
 3. الحصين بن الحارث بن المطلب
 4. مسطح بن أثاثة

بنو عبد شمس بن عبد مناف

 1. عثمان بن عفان -لم يشهد المعركة مقاتلا ولكنه تغيب لأنه كان يرعى زوجته رقية بنت محمد التي كانت مريضة والتي ماتت أثناء الحملة فعده النبي من البدريين
 2. أبو حذيفة بن عتبة
 3. سالم مولى أبي حذيفة
 4. عبد الله بن جحش الأسدي
 5. عكاشة بن محصن الأسدي
 6. شجاع بن وهب الأسدي
 7. عقبة بن وهب الأسدي
 8. يزيد بن رقيش الأسدي
 9. أبو سنان بن محصن الأسدي
 10. سنان بن أبي سنان الأسدي
 11. محرز بن نضلة الأسدي
 12. ربيعة بن أكثم الأسدي
 13. ثقيف بن عمرو السلمي
 14. مالك بن عمرو السلمي

بنو نوفل بن عبد مناف

 1. عتبة بن غزوان المازني
 2. خباب

بنو عبد الدار بن قصي

 1. مصعب بن عمير
 2. سويبط بن سعد بن حرملة

بنو عبد العزى بن قصي

 1. الزبير بن العوام
 2. حاطب بن أبي بلتعة
 3. سعد

بنو زهرة بن كلاب

 1. عبد الرحمن بن عوف
 2. سعد بن أبي وقاص
 3. عمير بن أبي وقاص
 4. المقداد بن عمرو
 5. مسعود بن ربيعة
 6. ذو الشمالين بن عبد عمرو
 7. عبد الله بن مسعود
 8. خباب بن الأرت

بنو تيم بن مرة

 1. أبو بكر الصديق
 2. طلحة بن عبيد الله
 3. بلال بن رباح 
 4. عامر بن فهيرة
 5. صهيب بن سنان

بنو مخزوم

 1. أبو سلمة بن عبد الأسد
 2. شماس بن عثمان
 3. الأرقم بن أبي الأرقم
 4. عمار بن ياسر
 5. معتب بن عوف

بنو عدي بن كعب

 1. عمر بن الخطاب
 2. زيد بن الخطاب
 3. سعيد بن زيد
 4. عمرو بن سراقة
 5. عبد الله بن سراقة
 6. مهجع - وهو أول قتيل قتل ببدر
 7. عامر بن ربيعة
 8. واقد بن عبد الله
 9. خولى بن أبي خولى
 10. عاقل بن البكير
 11. خالد بن البكير

بنو جمح

 1. عثمان بن مظعون
 2. قدامة بن مظعون
 3. عبد الله بن مظعون
 4. معمر بن الحارث

بنو سهم

 1. خنيس بن حذافة

بنو عامر بن لؤي

 1. عبد الله بن مخرمة
 2. عبد الله بن سهيل بن عمرو
 3. عمير بن عوف
 4. سعد بن خولة

بنو الحارث بن فهر

 1. أبو عبيدة بن الجراح
 2. عمرو بن الحارث
 3. سهيل بن وهب
 4. صفوان بن وهب
 5. عمرو بن أبي سرح

الأنصار

الأوس

بنو عبد الأشهل

 1. سعد بن معاذ
 2. عمرو بن معاذ
 3. الحارث بن أوس بن معاذ
 4. الحارث بن أنس بن رافع
 5. سعد بن زيد بن مالك
 6. سلمة بن سلامة بن وقش
 7. عباد بن بشر بن وقش
 8. سلمة بن ثابت بن وقش
 9. رافع بن يزيد بن كرز
 10. الحارث بن خزمة بن عدي
 11. محمد بن مسلمة
 12. سلمة بن أسلم
 13. أبو الهيثم بن التيهان
 14. عبيد بن التيهان
 15. عبد الله بن سهل

بنو سواد بن كعب

 1. قتادة بن النعمان
 2. عبيد بن أوس بن مالك

بني رزاح بن كعب

 1. نصر بن الحارث
 2. عبد الله بن طارق
 3. معتب بن عبيد

بنو حارثة بن الحارث

 1. مسعود بن سعد بن عامر
 2. أبو عبس بن جبر
 3. أبو بردة بن نيار

بنو عمرو بن عوف

 1. عاصم بن ثابت
 2. معتب بن قشير
 3. عمرو بن معبد
 4. سهل بن حنيف

بنو أمية بن زيد

 1. مبشر بن عبد المنذر
 2. سعد بن عبيد بن النعمان
 3. عويم بن ساعدة
 4. رافع بن عنجدة
 5. عبيد بن أبي عبيد
 6. ثعلبة بن حاطب

بنو عبيد بن زيد

 1. أنيس بن قتادة
 2. معن بن عدي بن الجد
 3. ربعي بن رافع بن زيد

بنو ثعلبة بن عمرو بن عوف

 1. عبد الله بن جبير
 2. عاصم ابن قيس
 3. أبو ضياح بن ثابت
 4. سالم بن عمير
 5. الحارث بن النعمان
 6. خوات بن جبير

من بني جحجبي بن كلفة

 1. المنذر بن محمد بن عقبة
 2. أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة

بنو غنم بن السلم

 1. سعد بن خيثمة
 2. المنذر بن قدامة
 3. مالك بن قدامة
 4. تميم

بنو معاوية بن مالك

 1. جابر بن عتيك
 2. النعمان بن عصر
 3. مالك بن نميلة

الخزرج

بنو الحارث بن الخزرج

 1. عبد الله بن رواحة
 2. خارجة بن زيد
 3. خلاد بن سويد

بنو زيد بن مالك

 1. بشير بن سعد بن ثعلبة
 2. سبيع بن قيس
 3. عباد بن قيس
 4. سماك بن سعد
 5. عبد الله بن عبس
 6. يزيد بن الحارث بن قيس

بنو جشم بن الحارث

 1. عبد الله بن زيد بن ثعلبة - الذي رأى نداء الأذان في النوم
 2. حريث بن زيد بن ثعلبة
 3. خبيب بن إساف
 4. سفيان بن بشر

بنو جدارة بن عوف

 1. زيد بن المري
 2. تميم بن يعار
 3. عبد الله بن عمير بن حارثة

بنو خدرة

 1. عبد الله بن الربيع بن قيس

بنو عوف

 1. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول
 2. أوس بن خولي

بنو جزء بن عدي

 1. زيد بن وديعة
 2. رفاعة بن عمرو بن زيد
 3. عقبة بن وهب بن كلدة
 4. عامر بن سلمة بن عامر
 5. معبد بن عباد بن قشعر
 6. عامر بن البكير

بنو سالم بن عوف

 1. نوفل بن عبد الله بن نضلة
 2. مليل بن وبرة
 3. عتبان بن مالك
 4. عصمة بن الحصين

بنو قربوس بن غنم

 1. أمية بن لوذان

بنو أصرم بن فهر

 1. عبادة بن الصامت
 2. أوس بن الصامت

بنو دعد بن فهر

 1. النعمان بن مالك بن ثعلبة

بنو مرضخة

 1. مالك بن الدخشم

بنو لوذان بن غنم

 1. الربيع بن إياس
 2. ودفة بن إياس
 3. عمرو بن إياس
 4. المجذر بن زياد
 5. عباد بن الخشخاش
 6. عبد الله بن ثعلبة بن خزمة
 7. نحاب بن ثعلبة بن خزمة
 8. عتبة بن ربيعة بن خالد

بنو ساعدة بن كعب

 1. أبو دجانة
 2. المنذر بن عمرو بن خنيس

بنو البدن

 1. عامر بن عوف بن حارثة
 2. أبو أسيد مالك بن ربيعة
 3. مالك بن مسعود

بنو طريف

 1. عبد الله بن حق
 2. كعب بن حمار بن ثعلبة
 3. بسبس بن عمرو
 4. ضمرة بن بشر
 5. زياد بن بشر

بنو جشم بن الخزرج

 1. خراش بن الصمة
 2. تميم ) مولى خراش بن الصمة(
 3. عبد الله بن عمرو بن حرام
 4. عمير بن الحمام
 5. حباب بن المنذر
 6. معاذ بن عمرو بن الجموح
 7. معوذ بن عمرو بن الجموح
 8. خلاد بن عمرو بن الجموح
 9. عقبة بن عامر بن نابئ
 10. حبيب بن الأسود
 11. ثابت بن ثعلبة بن زيد
 12. عمير بن الحارث بن ثعلبة

بنو عبيد بن عدي

 1. عبد الله بن الجد بن قيس
 2. بشر بن البراء
 3. الطفيل بن النعمان
 4. عبد الله بن حمير الأشجعي
 5. خارجة بن حمير الأشجعي

بنو النعمان بن سنان

 1. جابر بن عبد الله بن رئاب
 2. عبد الله بن عبد مناف بن النعمان
 3. خليدة بن قيس بن النعمان

بنو خناس

 1. جبار بن صخر
 2. يزيد بن المنذر
 3. عبد الله بن النعمان بن بلدمة
 4. الضحاك بن حارثة بن زيد
 5. سواد بن زريق بن ثعلبة
 6. معبد بن قيس بن صخر
 7. عبد الله بن قيس بن صخر

بنو سواد بن غنم

 1. سليم بن عمرو بن حديدة
 2. قطبة بن عامر بن حديدة
 3. عنترة

بنو عدي بن نابي

 1. معاذ بن جبل
 2. عبس بن عامر بن عدي
 3. ثعلبة بن عنمة
 4. أبو اليسر كعب بن عمرو
 5. عبد الله بن أنيس
 6. عمرو بن طلق بن زيد
 7. سهل بن قيس بن أبي كعب

بنو زريق بن عامر

 1. سعد بن عثمان بن خلدة
 2. الحارث بن قيس بن خلدة
 3. جبير بن إياس
 4. عباد بن قيس بن عامر
 5. أسعد بن يزيد بن الفاكه
 6. الفاكه بن بشر بن الفاكه
 7. عائذ بن ماعص
 8. معاذ بن ماعص
 9. مسعود بن سعد بن قيس

بنو العجلان بن عمرو

 1. رفاعة بن رافع
 2. خلاد بن رافع بن مالك
 3. عبيد بن زيد بن عامر

بنو بياضة بن عامر

 1. زياد بن لبيد
 2. فروة بن عمرو
 3. رخلية بن ثعلبة
 4. خالد بن قيس بن مالك
 5. خليفة بن عدي

بنو حبيب بن عبد حارثة

 1. رافع بن المعلى

بنو النجار

 1. أبو أيوب خالد بن زيد

بنو عمرو بن عبد عوف

 1. عمارة بن حزم بن زيد
 2. سراقة بن كعب بن عبد العزى
 3. ثابت بن خالد

بنو عبيد بن ثعلبة

 1. حارثة بن النعمان بن رافع
 2. سليم بن قيس بن قهد

بنو عائذ بن ثعلبة

 1. سهيل بن رافع بن أبي عمرو
 2. عدي بن أبي الزغبا

بنو زيد بن ثعلبة

 1. مسعود بن أوس بن زيد
 2. أبو خزيمة بن أوس بن زيد
 3. رافع بن الحارث بن سواد

بنو سواد بن مالك

 1. عوف بن الحارث
 2. معوذ بن الحارث
 3. معاذ بن الحارث
 4. رفاعة بن الحارث
 5. النعمان بن عمرو بن رفاعة
 6. عامر بن مخلد بن الحارث
 7. عبد الله بن قيس بن زيد
 8. قيس بن عمرو بن قيس
 9. ثابت بن عمرو بن زيد
 10. عصيمة الأشجعي
 11. وديعة بن عمرو الجهني

بنو عتيك بن عمرو

 1. ثعلبة بن عمرو بن محصن
 2. سهيل بن عتيك بن النعمان
 3. الحارث بن الصمة

بنو قيس بن عبيد

 1. أبي بن كعب
 2. أنس بن معاذ

بنو عدي بن عمرو

 1. أبو طلحة زيد بن سهل
 2. أوس بن ثابت

بنو عدي بن عامر

 1. حارثة بن سراقة بن الحارث
 2. عمرو بن ثعلبة بن وهب
 3. أبو خارجة بن قيس بن مالك
 4. سليط بن قيس بن عمرو
 5. ثابت بن خنساء بن عمرو
 6. عامر بن أمية بن زيد
 7. سواد بن غزية بن وهيب

بنو حرام بن جندب

 1. أبو الأعور كعب بن الحارث
 2. قيس بن السكن
 3. سليم بن ملحان
 4. حرام بن ملحان

بنو عوف بن مبذول

 1. قيس بن صعصعة
 2. عبد بن كعب بن عمرو
 3. عيصمة الأسدي

بنو ثعلبة بن مازن

 1. قيس بن مخلد بن ثعلبة

بنو مسعود بن عبد الأشهل

 1. النعمان بن عبد عمرو
 2. الضحاك بن عبد عمرو
 3. سليم بن الحارث بن ثعلبة
 4. جابر بن خالد
 5. سعد بن سهل

بنو قيس بن مالك

 كعب بن زيد بن مالك

بجير بن أبي بجير

 

رضـــــــــــــي الله عـــــــــــــــنهم و رضـــــــــــوا عــــــــــــنه


 

 

 

Views: 428

Comment

You need to be a member of Jeelani Message to add comments!

Join Jeelani Message

© 2020   Created by Habeeb Rahman.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service