ഖുതുബുസ്സമാന്‍ 


ലക്ഷക്കണക്കിനു വരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെതേടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അനേകായിരങ്ങള്‍ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു.....

മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ അധമ വിചാരങ്ങളേയും ദുഷ്ട ചിന്തകളേയും വിപാടനം ചെയ്തു സമാധാന പൂര്‍ണമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പുഞ്ചിരി തൂകി മരണം വരിക്കാനും പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു.....പ്രപഞ്ച നാഥനെ തേടി കാടുകളും മലകളും താണ്ടി....ആത്മീയ സരണികളില്‍ അധ്യാത്മിക ഗുരുവര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തില്‍...
കടു കടുത്ത ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍.....പൗര്‍ണമി പ്രഭയായി കാലത്തെ നയിച്ചു.....ഖാദിരിയ്യ ത്വരീഖത്തിന്റെ സമകാലിക നായകന്‍......
അണ മുറിയാത്ത തൗഹീദിന്റെ മധുര മന്ത്രങ്ങള്‍ ജീവന്റെ ഓരോ തുടിപ്പുകളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വഴി പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയാനും ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളില്‍ ഊളിയിടാനും പരമാനന്ദത്തിന്റെ പറുദീസകളില്‍ പരിലസിക്കാനുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുകയായിരുന്നു......

اللغة Language

JEELANI LIVE

SUFI WORLD

a

CONTACT US

+971 563866325

ushbiworld@gmail.com

Members

Visitors

ervadi

As far as we (who live in the last age) are concerned, is there any way to get our Belief perfected and stabilized, to release the last breath with faces smiling and lips chanting لا اله الا الله محمد رسول الله?

Prophet Muhammad T said:

لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها

“The last (part) of this society can’t be sanctified but with what the first (part) is purified.”

This Hadeeth emphasizes the truth that the divinely defined method for the propagation of Islam, that Prophet T and His Swahaba followed, will continue to work until the Last Day. We have already discussed on the five essential aspects that found way in the life of our great leaders, Swahaba. i.e.

1.

The Consent (إذن) from God or His Delegates
2.

Thouheed (التوحيد)
3.

Pledge in Thouheed (البيعة)
4.

Love and Companionship (المحبة والصحبة)
5.

Sharia (الشريعة)

These five aspects should be brought together in our life. Only by applying these we can pave our way to success.

Sheikh Jeelani (R.A) says:

وليتحقق بأن الله عز وجل أجرى العادة بأن يكون فى الأرض شيخ ومريد، صاحب ومصحوب، تابع ومتبوع من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة.

“Be sure that Allah has established the system that there will be, in the world, Sheikh and the Disciple, Companion and the Accompanied, Follower and the Followed, until the Day of Judgment.”

Yes, this holy string get never be slashed. This saintly series never get a break. This process of enlightenment never gets tainted. What only we have to do is to follow and love the Delegates of Allah in this series, to obey and adore the Representatives of Prophet T in this series.

Imam Sha’arani (R.A) wants us:

فاطلب يا أخى شيخا صادقا إن طلبت الترقي إلى مقام الإخلاص ولا تسأم من طول طلبك له

“O my brother, if you long to reach the stage of Ikhlas (sincerity to Allah) you should seek a Sheikh. Don’t be despaired if your search longs.”

Sheikh Yousuf Sulthan Shah Qadiri Chishti is the Prince of this sacred series of Divine Delegates. He is the representative of Prophet Muhammad T. He is the true Successor of Sheikh Jeelani (R.A). We call you to His sacrosanct presence. Let none surmount your free will. Think for a while… take an honest decision… May Allah bless us.

O Brothers, who long to be the holder of truth retarding the perseverance to the vice… O Scholars who, in spite of degrees and praises by people, haven’t felt the ecstasy of worships… O companions who, even though perform obligatory deeds with much care, lament of lack of truthfulness… O honest men who, although have moved a long way in Sufi Tariq, grieve for want of perfectness…

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of Jeelani Message to add comments!

Join Jeelani Message

© 2021   Created by Habeeb Rahman.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service